WebZdarma.cz

Klikni

Zpět na úvodní stránku Aloise Sassmanna

Fotogalerie + mapa

DĚJINY ŠTIPTOŇSKÉ USEDLOSTI čp.14 - "NESTHOF" 1379 - 1989

(c)Alois Sassmann 2002

  1938

  1985

  1990

Štiptoň čp. 14 - Zvětšit obrázky

 

První písemná zmínka o této staré usedlosti je z doby před rokem 1379 v Rožmberském urbáři.

DVOŘÁK NEST

Roku 1534 zde uvádí Úroční svatohavelský rejstřík novohradského panství "dvořáka Nesta", který odváděl "z dvoru" 10 kop grošů a 6 denárů.

HANZL NEST

Další zprávu máme v úročním rejstříku novohradského panství, nazvaného "Na panství novohradském jitra, kterýchžto se jednou v roce platí a to při svatém Havle. Leta Božíhou 1548." Ten připomíná "Hanzla Nesta ze dvora", který platil pololetní plat 10 grošů 6 denárů.

Roku 1557 Hansl Nest zemřel a "dvůr i s občinou v poli" byl odhadnut ("pošacován") na 223 kop grošů. Cena dobytka byla 26 kop grošů. Pozůstalými ("sirotky") po Nestovi byli: Manda, vdova, syn Urban (odešel hospodařit do Trutmaně - dnes Mezilesí u Trhových Svinů) a dcera Klára (zemřela roku 1597). Každému sirotku náleželo vyplatit 70 kop 7 grošů a 4 denáry.

MERTL NEST

Od roku 1557 byl hospodářem na tomto dvoře Mertl, který se na usedlost k pozůstalé vdově Mandě přiženil a začalo se mu říkat Mertl NEST. Ten ihned složil sumu 157 kop grošů (což byla tehdy obrovská suma) a zbývalo mu doplatit již "jen" 60 kop 15 gr.2 denáry.

Další zprávu o tomto dvoře nám podává urbář z 1564 nebo-li "Registra hlavní ložní všech duochoduov a užitkuov panství novohradského jsú obnovena 1564". Tento urbář uvádí v rychtářské vsi Štiptoň dvořáka "Mertla NESTA ze dvora", který dával o sv. Jiří vrchnosti plat 10 grošů, z louky Šejby 1 groš, posílal 2 žence a 3 lidi na seno.

O svatém Havlu odevzdával opět plat 10 grošů, z louky platil 1 groš a odevzdával 6 slepic, 6 věrtelů žita a 6 věrtelů ovsa.

Ze zápisu vyplývá, že na usedlosti byli podsedci, tj. poddaní poddaných, které dvořák Nest posílal na žně a na sena.

MARTIN NÖST

Sirotčí kniha pro město Nové Hrady a rychtářství štiptoňské a byňovské z let 1553 - 1618 obsahuje také zápis o pošacování dvora roku 1595 po smrti Martina Nesta (psáno Nöst). Tento Martin (dle věku pozůstalých dětí) začal na tomto dvoře hospodařit cca roku 1585.

Odhad Nestovského "dvora" a příslušenství se uskutečnil ve středu po sv. Marku za přítomnosti samotného hejtmana novohradského panství.

Předně byl odhadnut samotný dvůr na 200 kop grošů míšeňských. Na dvoře byl ale také živý inventář:

- 2 voli za 20 kop gr.

- 2 malí voli za 16 kop gr.

- 2 koně špatný za 8 kop gr.

- 4 krávy po 3 kopách za 12 kop gr.

- 3 mala volčata za 15 kop gr.

- 1 jalovice za 2 kopy gr.

- 1 tele roční za 1 kopu gr.

- 3 "svinky" a 4 prasata za 1 kopu grošů

Dále zde byl mrtvý inventář:

- 1 a ˝ vozu

- 1 pluh

- 4 kosy

- /?/

- obilí za 25 kop grošů.

- šaty mužský i ženský - zanechají se do "let sirotčích" u rychtáře

Celková cena statku i s inventářem tak byla 300 kop grošů míšeňských.

Po zemřelém dvořákovi Mertlu Nestovi však zůstaly i dluhy, mj.:

Michalovi, švagrovi (10 kop), Fenclovi z Trutmaně za voly (16 kop), Mothesovi pacholku dlužil služebných 6 kop 30 grošů a 30 denárů, Aleně děvečce dlužil 1 kopu grošů, za 1 prostici soli dlužil na Nové Hrady 1 kopu a 18 grošů, rychtáři ze Štiptoně 1 kopu, Fenclovi mlynáři za kabát 1 kopu a 30 grošů, k obci zůstal dlužen 30 grošů. Od pohřbu a za pivo pak zůstal dluh 2 kopy grošů. Celkově dělaly dluhy 44 kop.

Na sirotky tak zůstalo (odečteny dluhy od 300 kop) 255 kop 46 grošů a 2 denáry. Sirotci byli tito:

Elzl (=Alžběta), 8 let

Zuzana 6 let

Moczal 4 roky

Michal 2 roky

Každému sirotku náležel podíl 63 kop 56 grošů a 4 denáry.

MICHAL NEST

Tento šacuňk byl "puštěn" Michalovi, švagrovi z Trutmaně, protože děti byly ještě malé. Michal měl děti po svém švagrovi vychovat do dospělosti. Od příštích Vánoc jim měl začít splácet podíly.

Michal z Trutmaně - pak zvaný Michal Nest - si vzal jako "rukojmie" - ručitele: Urbana z Trutmaně, Kašpara hajnýho a Albrechta ze Štiptoně.

Michal Nest kladl poctivě podíly v letech 1596 - 1611. Tato skutečnost svědčí o tom, že časy byly klidné, hospodářům se na rožmberském novohradském panství dobře dařilo a byli schopni platit. Takovéto pravidelné splátky dvakrát ročně v pobělohorské době již ve Štiptoni nevidíme.

Urbář novohradského panství z roku 1599, pořízený za vlády pana Petra Voka z Rožmberka, udává o usedlosti tyto informace:

 

"Michal NEST

Platí ze dvora plat o sv. Jiří: 20 grošů

z louky 2 groše

za osvobození od odúmrtě 22 grošů

O svatém Havlu dával ten samý plat a ještě k tomu:

Desátky: 6 věrtelů žita

6 věrtelů ovsa

6 slepic

Robota pěší 2 dny

Robota potažná (s potahem) 3 dny

Ocenění dvora k berni: 100 kop grošů."

Roku 1611 zemřel pan Petr Vok z Rožmberka a novohradského panství se ujal pan Jan Jiří ze Švamberka. Ten zde nezaložil nové gruntovní knihy (jak se stalo roku 1611 na třeboňském panství), ale v knihách se udělaly bilanční zápisy. U Nestovského dvora bylo zapsáno:

"Až potadto tento Michal hospodář vyplatil za dvůr svůj 240 kop. Ještě zůstává ročně po 10 kopách platiti - 60 kop. A to náleží sirotkům po smrti Martina: Alžbětě 7 kop 53 gr. 1 denár; Moczlovi 123 kop 53 grošů 1 denár. Actum 131 kop 46 grošů 2 denáry."

A Michal Nest opět poctivě platil: tak např. roku 1612 platil Feytlovi z Štiptouna na místě sirotka Alžběty (=byl to její pozůstalý manžel či syn), roku 1614 "s poručení pana hejtmana vydáno Moczlovi sirotku do Trutmaně neb ho Jeho milost pán panu Tomášovi, kaplanu do Krumlova za poddaného propustiti ráčil" - 16 kop grošů. Poslední splátka byla roku 1615.

Pak přišla tzv. Česká válka (1618 - 1620) a ta se velmi dotkla Novohradska. V létě roku 1619 "navštívil" Byňov a Štiptoň císařský generál Buquoy. Mnoho sedláků bylo zabito, statky byly vypáleny, dobytek odehnán.

Až o Vánocích roku 1619 mohl písař zapsat do gruntovní knihy, co se stalo v létě: "Svrchu psanej Michal, kterýž od soldatův zbit, ležíc u bratra svýho Šimona Šrámka v městys Sviny (Trhové Sviny), učinil pořízení v přitomnosti téhož bratra svého, a položil dvůr svůj s krunty, lukami co k tomu přináleží, neb nic jiného při dvoře nebylo, vše od soldatův pobráno a splundrováno, za sumu 150 kop."

Michal Nest na následky zranění zemřel a zůstaly po něm děti: Tomadl (18 let), Anýška (17let), Dorotka (13 let), Eva (8 let). Každý měl dostat podíl 37 ˝ kopy grošů míšeňských.

Protože Tomandl, Michalův syn, se gruntu ujmout nechtěl, ujala ten "šacuňk" dcera Anýžka (Anežka). Protože na všechno nemohla být sama, brzy po novém roce 1620 se k Anežce přiženil Pavel Sazyma z Hrdlořez.

 

PAVEL SAZYMA řečený NEST

Tímto Pavlem Sazymou přichází na Nestovský dvůr rod Sazymů (poněmčených na Sassmanny), který zde hospodařil v letech 1620 - 1945, tedy 325 let. Přišli na něj jako čeští sedláci na český statek a utekli z něho jako Němci.

Pavel Sazyma hospodařil na statku jen 5 let a pak jako mladý zemřel. Ještě předtím mu však ve velmi mladém věku zemřela manželka Anežka. Umírající Pavel Sazyma učinil poslední pořízení na smrtelné posteli koncem roku 1625 v přítomnosti štiptoňského rychtáře Lukše a štiptoňských sousedů.

Jako bezdětný odkázal svůj grunt i s loukami a s příslušenstvím svému bratru Václavu Sazymovi.

 

VÁCLAV SAZYMA neb SÄSMAN

řečený "Nest" (1609 - 1677)

Tento syn Šimona a Aleny SAZYMOVÝCH, se narodil roku 1609 v Hrdlořezích u Třeboně (dnes čp.2).

Roku 1625 mu bratr Pavel SAZYMA odkázal grunt Nestů ve Štiptoni u Nových Hradů (čp. 14), ale Václav se ho ujal (pro mladý věk) až roku 1629 při příležitosti své svatby, s blíže neznámou Zuzanou.

Když se Václav Sazyma Nestovského dvora ujímal, zavázal se vyplatit sirotka po Michalu Nestovi, Tomandla Nesta, pozdějšího zakladatele rodu Janečků v Bukové. Dále musel dát kostelu novohradskému jednu krávu, sousedům štiptoňským 4 vědra piva a Jírovi, mlynáři 2 svině ("jednu krmnou a jednu hladovitou").

Grunt byl odhadnut na 75 kop grošů míšenských.To byl obrovský úbytek z ceny dvora, který ještě ve zlaté éře rožmberské měl roku 1598 cenu 300 kop grošů.

V Berní rule kraje bechyňského z roku 1654, je Václav uveden jako štiptońský sedlák takto: "Václav SASMAHN, rolník, 45 strychů rolí (největší rozloha ve vsi), choval 4 voly, 5 krav, 7 jalovic, 3 ovce a 4 svině."

Je bez diskuze, že Václav SASSMANN - NEST tento dvůr značně zvelebil , jistě těžkou a úmornou prací svých rukou - spolu s ženou Zuzanou a dětmi.

28. prosince 1671 předal Václav Nest neboli SÄSSMAN kvůli vysokému věku a tělesné slabosti svůj grunt, značně zlepšený se vším příslušenstvím (= jedním beranem, párem volů a jednou krávou na druhé hospodaření, dále s vysetým obilím a s polovičním dílem zbylého obilí), to vše v ceně 120 kop grošů svému synovi Andreasovi SASSMANNOVI.

Prodávající Václav NEST neboli SÄSSMAN si vymínil pro sebe a svou ženu svobodné bydlení a stravu. Nový hospodář je musí nechat bydlet v jedné malé místnosti a ročně mu přidávat 4 strychy žita, 1 věrtel hrachu, 2 věrtele ječmene a 1 věrtel pšenice a rovněž 1 věrtel mouky. K držení 1 krávy mu má přidávat 2 fůry sena a slámu.

30. března 1674 se v novohradském kostele Václav SÄSSMAN rozloučil se svou manželkou ZUZANOU a pochoval ji vedle kostela v Nových Hradech.

Václav SÄSSMAN zemřel v listopadu 1677 ve Štiptoni (14) a byl pochován 10. listopadu 1677 v Nových Hradech.

 

DĚTI VÁCLAVA A ZUZANY SÄSSMANOVÝCH:

1. Marie SASMANOVÁ

narozena roku 1630 Štiptoň (14)

oddána 5. 2. 1652 v Nových Hradech s HAVLEM STANGLEM ze Štiptoně

2. Kateřina SASSMANNOVÁ

narozena 31. 10. 1631 Štiptoň (14)

3. Apoléna SASSMANNOVÁ

narozena 7. 2. 1634 Štiptoň (14)

oddána 24. 11. 1654 v Nových Hradech s PHILIPPEM ZUMGROSSLEREM

4. Filip SASSMANN

narozen 21. 4. 1636 ve Štiptoni (14)

oddán 15. 10. 1662 v Nových Hradech s Alžbětou BŘEZINOVOU z Byňova (17), 30. května 1662 koupil grunt v Byňově (10) od svého bratránce Jana SASMANA, zvaného JANDY, v ceně 150 kop grošů míšeňských.

Byl byňovským sedlákem a rychtářem.

Pohřben byl 22. 6. 1702 v Byňově (10).

V "Odhadní knize pro výměnkáře na panství Nové Hrady" je 27. 6. 1702 projednána jeho pozůstalost ("Závěť Philippa Sassmanna, rychtáře"). Jeho celkový majetek byl odhadnut na 856 zlatých, což byl tehdy obrovský majetek.

5. ALBRECHT SASSMANN

Další dítě Václava SASMANA a jeho ženy ZUZANY, syn Albrecht (psán i Albert), se narodil 6. dubna 1638 ve Štiptoni (14).

Byl sedlákem ve Štiptoni (21).

1. oddán 5. 7. 1664 v Nových Hradech s Anežkou PEŠKOVOU (zemřela 16. 7. 1668),

2. oddán 22. 1. 1669 v Žumberku s Magdalenou NEUDORFEROVOU.

Zemřel 9.4. 1709 ve Štiptoni (21).

Podle "Odhadní knihy pro výměnkáře na panství Nové Hrady" měl při smrti majetek v ceně pouhých 36 zlatých.

Albrecht SASSMANN byl ve Štiptoni (21) sedlákem v letech 1664 - 1709. V době jeho smrti byly naživu jeho dcery: Marie, Magdalena, Marie, Justýna, Žofie a Kateřina. Soupis ukazuje, že bylo zvykem dávat dětem i dvě stejná jména (v tomto případě Marie).

6. ANDREAS SÄSMO (SASMANN)

Toto šesté dítě Václava a Zuzany NESTOVÝCH- SASMANNOVÝCH, syn Ondřej, se narodil 20. 12. 1640 ve Štiptoni (14).

Oženil se 3. 11. 1671 v Nových Hradech s Rozinou SIGMUNDTOVOU z Byňova (5).

Ondřej SASSMANN byl pohřben v Nových Hradech dne 19. ledna 1703, tedy zemřel na svém statku ve věku 62 let.

7. DANIEL SAZMA (SASMA, SAZYMA)

narozen 25. 3. 1643 ve Štiptoni (14)

POZNÁMKA:

Všechny děti Václava SAZYMY, řečeného NESTA,a jeho ženy ZUZANY jsou v novohradských křestních matrikách uvedeny pod příjmením NEST.

V době jejich sňatků však již převážilo původní příjmení SASMA v poněmčené formě SASMAN, SÄSMO, SÄSZMAN apod. BUQUOYOVÉ tak na Novohradsku přerušili tradici dávání příjmení "po chalupě", která jim byla cizí. Přesto se však ve vsi říkalo Sassmannům stále "Nest"- až do roku 1945. Ale v matrikách je začali psát správně dle rodu - Sasmanové. To v českém prostředí obvyklé nebylo. Tam jméno "po usedlosti" - Němci říkali "Hausname" přešlo i do matrik.

  

ONDŘEJ SASSMANN

(1640-1703)

Ondřej se narodil 20. prosince 1640 ve Štiptoni 14 jako syn Václava Sazymy - Sasmana a jeho ženy Zuzany. V matrice pokřtěných je uveden jako Nest (po statku). Nakonec zvítězilo původní rodové příjmení.

Oddán byl 3. listopadu 1671 v Nových Hradech s Rosinou SIGMUNDTOVOU, narozenou 5. 9. 1647 v Byňově.

Dne 28. 12. 1671 se ujal statku čp. 14 ve Štiptoni po otci v ceně 95 kop grošů míšeňských, při příležitosti své svatby.

Hospodářem ve Štiptoni (14) byl v letech 1671 - 1703, tedy 32 let.

Pozemková kniha uvádí: "Poté, co Ondřej SASSMAN upadl do nebezpečné nemoci a nejevila se žádná naděje na jeho zotavení, nařídil on v přítomnosti rychtáře Ondřeje FUXE a Albrechta SASSMANA, svého bratra, dále následující opatření, týkající se jeho majetku, rovněž schválené od vrchnosti..."

K zaplacení dluhů a zaplacení nákladů na jeho pohřeb (celkem 48 zlatých) věnoval 4 voly, čímž dluh zaplatil.

Rodovou usedlost předal ženě Rosině.

Ondřej tedy hospodařil až do své smrti roku 1703. Byl pochován 19. ledna 1703 v Nových Hradech.

Jejich děti:

 1. Barbora SASSMANNOVÁ
 2. Narozena 30. 11. 1672 Štiptoň (14)

 3. Pavel SASSMANN
 4. Narozen 12. 1. 1674 Štiptoň (14)

  Oddán 5. 11. 1702 Nové Hrady

  Manželka: Alžběta Fuxová ze Štiptoně

  Mlynář na mlýně zvaném GRABMILE (Havraní mlýn) u Stropnice. Jeho syn Leo Sassmann, narozený 5. 4. 1724 na Havraním mlýně se oženil 6. 8. 1758 v Nových Hradech s Marií Alžbětou, vdovou po Janu Kaetanovi, mlynáři z Hammermillu u Světví

 5. Marie SASSMANNOVÁ
 6. narozena 28. 1. 1676 Štiptoň 14

 7. Ondřej SASSMANN
 8. Narozen 25. 9. 1678 Štiptoň 14

 9. Marie Magdalena SASSMANNOVÁ
 10. Narozena 13. 6. 1679 Štiptoň 14

  Zemřela 15. 6. 1679 Štiptoň 14

 11. Kateřina SASSMANNOVÁ
 12. Matěj SASSMANN

Narozen 10. 2. 1683 Štiptoň 14

Oddán 26. 1. 1710 v Nových Hradech

Manželka: Anna Fuxová ze Štiptoně

Krčmář ve Štiptoni, pak v Kapinosu (Gabernost) - zakladatel Sassmannů ve Veveří,  Bedřichově a Horní Stropnici

Dne 31. 12. 1729 mu byla zapsána v gruntovních knihách usedlost ve Veveří (později čp. 20) za 155 kop grošů.

Matěj Sassmann zemřel roku 1745 ve Veveří (20). Dne 19. 2. 1745 byla projednána jeho pozůstalost. Vdova Anna, děti: Magdalena, Pavel, Marie, Rosina, Jan, Josef a Antonín.

Jeho děti:

    1. Maria Sassmannová, *18. 11. 1710 Štiptoň
    2. Pavel Sassmann, *9. 1. 1713 Štiptoň
    3. Oddán 17. 11. 1742 v Horní Stropnici s Marií Mikšovou

     Od roku 1743 sedlák ve Veveří čp. 9 na gruntu kdysi Havla Ameschlögera za 39 kop gr, splácel do roku 1752 (zde Sassmannové až do 1945)

    4. Magdalena Sassmannová, *1. 6. 1715 Štiptoň
    5. Rosalie Sassmannová, * 14. 8. 1717 Štiptoň
    6. Jan Sassmann, *2. 4.
    7. 1720 Kapinos, 1. oddán 18. 2. 1748 v NH s Marií Tonkovou z Byňova, 2. oddán 6. 9. 1767 v NH s Evou Hammerovou ze Štiptoně

     Hospodář ve Veveří čp. 20.

    8. Ondřej Sassmann, *15. 10. 1722 Kapinos, +
    9. Josef Sassmann, *25. 2. 1725 Kapinos, oddán 8. 11. 1750 v Horní
    10. Stropnici s Johanou Finckinovou z Bedřichova, zakladatel Sassmannů v Bedřichově

     Josef měl s manželkou Johanou celkem 8 dětí (Jakuba *1751, Augustina *1753, Jana *1756, Marii *1761, Terezii *1764, Magdalenu *1767, Vojtěcha *1770, Žofii *1773 - všichni v Bedřichově)

    11. Antonín Sassmann, *18. 1. 1728 Kapinos, oddán 22. 2. 1748 v Horní Stropnici s Marií Kaindlovou, dcerou Richarda Kaindla, měšťana v Horní Stropnici, měšťan a zedník v Horní Stropnici. Měli spolu děti: Anna Marie *18.1.1749, Jakub *1750, Ondřej *1752, Marie Anna *1755, Marie *1758, Tomáš *23.11.1763 - všichni v městysu Horní Stropnice.
 1. Vavřinec (Lorenz) SASSMANN
 2. Narozen 22. 7. 1685 Štiptoň 14

  Oddán 7. 2. 1712 Nové Hrady

  S Marii Pendlovou

  Zemřel 15. 6. 1763 Štiptoň 14 - pokračovatel v držení usedlosti - viz níže

 3. Jiří (Georg) SASSMANN
 4. Narozen 24. 4. 1689 Štiptoň 14

  Oddán 5. 12. 1719 Nové Hrady

  Manželka: Anežka PICHLEROVÁ z Údolí

 5. Filip SASSMANN
 6. Narozen 21. 4. 1691 Štiptoň 14

 7. Jan SASSMANN

Narozen 13. 6. 1693 Štiptoň 14

 

V A V Ř I N E C S A S S M A N N

(1685 - 1763)

(zapsán v matrikách pokřtěných jako Laurent SÄSMO).

Jakubův otec Vavřinec SASSMANN se narodil 22. července 1685 ve Štiptoni čp. 14 jako syn Ondřeje SASSMANNA, sedláka ve Štiptoni 14 a jeho ženy Rozíny roz. SIGMUNDOVÉ z Byňova. V křestním zápisu je uveden jako Laurent SÄSMO !

Vavřinec se oženil 7. února 1712 v Nových Hradech s Marií PENDLOVOU (BENDLOVOU) ze Štiptoně čp. 40.

Marie BENDLOVÁ se narodila 26. dubna 1692 ve Štiptoni čp. 40 jako dcera Tomáše BENDLA (PENDL, BENDL, BENDELE), hospodáře na Štiptoni čp. 40 a jeho ženy Marie (o ní zatím více nevím).

Těsně po svatbě, 15. března 1712 se ujal Vavřinec rodového dvorce, který mu předala matka-vdova Rosina SASSMANNOVÁ, rozená Sigmundová v ceně 140 kop grošů míšeňských.

Laurent (Vavřinec) SASSMANN je uveden v Robotní knize novohradského panství z roku 1726 (uložena ve SÚA Praha, I. oddělenmí, Rkp 3470, UR 112), která pochází z časů českého krále Karla VI. a Karla Kajetána Buquoye, pána no Nových Hradech.

Jsou u něho a jeho statku ve Štiptoni (WINAU) čp.14 tyto údaje:

LORENTZ SAßMAN, k orbě 20 strychů 3 a půl sáhu pozemků, louky: 2 , sena 8 , otavy 6 dvojspřežních fůr.

Roku 1726 byly všechny povinnosti z gruntu převedeny na peníze a činily 21 zlatých, 41 krejcarů a 1 5/16 denáru.

Rollární extrakt (tzv. Tereziánského katastru) z roku 1757 uvádí o Vavřincově usedlosti tyto údaje (de facto šlo o údaje z vizitace roku 1735):

Lorentz SÄSZMAN - 21 strychů rolí

16 for luk

1/3 násady rybníka

Vavřinec SASSMANN zemřel jako 78 letý na své usedlosti ve Štiptoni čp. 14 dne 15. června 1763.

Děti:

1. Eva SASSMANNOVÁ

narozena 19. prosince 1712 Štiptoň čp. 14

2. Kateřina SASSMANNOVÁ

narozena 16. srpna 1714 Štiptoň čp. 14

3. Matěj SASSMANN

narozen 2. 8. 1716 Štiptoň čp. 14

zemřel 14. března 1717 Štiptoň čp. 14

4. Marie SASSMANNOVÁ

narozena 19. 11. 1717 Štiptoň čp. 14

5. Rosina SASSMANNOVÁ

narozena 3. 3. 1722 Štiptoň čp. 14

6. Justýna SASSMANNOVÁ

narozena 9. 3. 1724 Štiptoň čp. 14

7. Jakub SASSMANN

narozen 14. 7. 1726 Štiptoň čp. 14

Pokračovatel v hospodaření - viz níže

8. Barbora SASSMANNOVÁ

narozena 25. 8. 1721 Štiptoň čp. 14

9. Filip SASSMANN

narozen 10. 4. 1731 Štiptoň čp. 14

10 Matěj SASSMANN

narozen 23. 8. 1733 ve Štiptoni čp. 14

oddán 31. ledna 1762 s Kateřinou PAVLÍKOVOU z Byňova

 

J A K U B S A S S M A N N

(1726 - 1768)

Dalším hospodářem ve Štiptoni 14 byl Jakub SASSMANN. Ten se narodil 14. června 1726 na rodovém dvorci ve Štiptoni čp. 14 (U Nestů) jako syn Vavřince SASSMANNA, sedláka ze Štiptoně čp. 14 a jeho ženy Marie PENDLOVÉ ze Štiptoně čp. 40. Dne 25. května 1763 se ujal Jakub gruntu po otci Vavřincovi v ceně 399 zlatých rýnských.

Jakub se oženil 26. června 1763 v Nových Hradech s Marií FUXOVOU ze Štiptoně čp. 17. Marie FUXOVÁ se narodila cca roku 1736 ve Štiptoni čp. 17 jako dcera Jana FUCHSE, hospodáře ve Štiptoni čp. 17 a jeho ženy Evy roz. OPPOLTZEROVÉ ze Štiptoně čp.2 (polovina tzv. Mořicova dvora).

Jakub SASSMANN se dlouhého věku nedožil - zemřel 24.ledna 1768 na svém statku ve Štiptoni čp. 14 ve věku nedožitých 42 let. Pokračovatel v hospodaření, syn Vojtěch, se narodil až po jeho smrti.

Děti Jakuba a Marie Sassmannových:

1. Marie Kateřina SASSMANNOVÁ

narozena 29. 8. 1764 Štiptoň čp. 14

2. Jan SASSMANN

narozen 27. 12. 1766 Štiptoň čp. 14

zemřel 20. 1. 1767 Štiptoň čp. 14

3. Vojtěch SASSMANN - pokračovatel naší rodové linie - viz výše

narozen 17. 4. 1768 ve Štiptoni 14

 

JAN GUBI

Protože na gruntu zůstala mladá hospodyně sama se třemi dětmi, vdala se Marie SASSMANNOVÁ, vdova po Jakubovi dne 29. května 1768 v Nových Hradech za Jana GUBI ze vsi Štiptoně,

Tento Jan GUBI se ujal hospodaření na statku ve Štiptoni čp.14 do vzrůstu Vojtěcha Sassmanna. Tomuto Vojtěchovi byl otčímem od kolébky ( v době, kdy si vzal jeho matku, byl Vojtěch stár 1 měsíc).

 

 V O J T Ě C H S A S S M A N N

(1768 - 1835)

V držení usedlosti pokračoval Vojtěch SASSMANN. Narodil se 17. dubna 1768 ve Štiptoni čp. 14 jako syn Jakuba SASSMANNA, v té době již zemřelého sedláka ve Štiptoni 14 a jeho ženy Marie rozené FUXOVÉ ze Štiptoně.

Vojtěch SASSMANN se oženil 15. února 1795 v Žumberku s Terezií PRINZOVOU z Hrádku (Pěčín) čp. 1, narozenou 21. září 1774 v Hrádku čp. 1, dcerou Bartoloměje PRINZE, sedláka v Hrádku čp. 1 (jeho rod byl původem z byňovského mlýna) a Marie rozené SPERKEROVÉ, rychtářské dcery ze Žumberka čp. 16 (její rod původně z Krčína).

Dne 11. dubna 1796 se Vojtěch ujal rodného gruntu U Nestů ve Štiptoni čp. 14 po svém otčímovi Janovi GUBY v ceně 517 zlatých. On sám pak předal grunt 27. 3. 1832 synu Martinovi SASSMANNOVI. Hospodařil na něm tedy 36 let.

Zemřel 8. listopadu 1835 ve Štiptoni čp. 14 na tyfus.

 

Děti:

1. Vojtěch SASSMANN

narozen 20. 4. 1798 ve Štiptoni čp. 14

oddán 12. 10. 1819 v Nových Hradech

manželka: Marie RUPPOVÁ ze Byňova čp. 3

sedlákem v Byňově čp. 3 od 14. ledna 1819, za 300 zlatých po tchánovi RUEPPOVI. V letech 1820 - 1839 se jim zde narodilo 9 dětí, z toho dva synové (Josef a Vavřinec a 7 děvčat). V hospodaření na rodném statku pokračoval syn Vavřinec SASSMANN, narozený 9.8. 1834 v Byňově čp. 3, poprvé oddaný 14.2.1860 v Nových Hradech s Kateřinou HAMMEROVOU ( s ní měl všech svých 9 dětí) a podruhé se jako vdovec oženil 5.10.1886 v Nových Hradech s Kateřinou WEISSENBAKOVOU z Weissenbachu (Zwettl).

2. Kateřina SASSMANNOVÁ

narozena 12. 4. 1800 ve Štiptoni 14

3. Filip SASSMANN

narozen 28. 4. 1801 ve Štiptoni 14

oddán 6. září 1825 v Nových Hradech - v té době uváděn již jako sedlák v Krčíně čp. 3

manželka: Magdalena Spörkerová, nar. 1797, dcera + Vavřince Spörkera, sedláka v Krčíně čp. 6 a jeho ženy Terezie rozené Wolf z mayerhofu Svoryšov (Krčín čp. 15). Za svědky svatby jim byli Vincenc Grießl, officiál ředitelského úřadu panství a Jan Prinz, rychtář ve Štiptoni

4. Jakub SASSMANN

narozen 13. června 1803 ve Štiptoni 14

zemřel v kojeneckém věku

5. Ondřej SASSMANN

narozen 17. 9. 1805 ve Štiptoni 14

sedlák v Krčíně čp. 6 po tchánovi

Roku 1857 uváděn jako představený obce Krčín.

Oddán 6. 9. 1825 Nové Hrady

Manželka: Kateřina Spörkerová, dcera + Vavřince Spörkera, sedláka v Krčíně číslo popisné 6 (svědci stejní jako u bratra Filipa, který se ženil stejný den - brali si rodné sestry).

Děti:

Marie Anna, nar. 11. 6. 1826 Krčín čp. 6

Magdalena, nar. 14. 6. 1828 Krčín čp. 6

Bartholomäus, nar. 17. 8. 1831 Krčín 6

Sedlák v Krčíně čp. 1

Manželka: Barbara Wild, dcera + Mathiase Wild, bývalého sedláka v Hrádku a jeho ženy Agnes roz. Meisetschläger ze Šejb čp. 2

Theresia, nar. 15. 9. 1832 Krčín 6, +

Andreas, nar. 15. 10. 1845 Krčín 6

 

 1. Josef SASSMANN

narozen 19. 3. 1808 ve Štiptoni 14

Oddán 21. 2. 1832 v Nových Hradech s Barborou PRINZOVOU z Byňova čp. 19.

Hostinský ve Svébozích 1(buquoyská tvrz); roku 1847 se přechodně vyskytuje jako nádeník v Byňově čp. 20.

Od roku 1849-58 byl sedlákem ve Štiptoni čp. 13.

Cca roku 1858 prodal statek čp. 13 svému bratru Jakubovi Sassmannovi (narozenému 8.7.1808) a byl hostinským v Byňově čp. 21 (hostinec u Jandy), nakonec je uváděn jako nádeník v Byňově čp.6 (1879).

Jeho stěhování nemělo konce a zemřel 20. července 1881 v Byňově čp. 15.

Jeho děti:

1. Petr z Alkantary SASSMANN

narozen 19. 10. 1832 ve Štiptoni 14

2. Matouš SASSMANN

narozen 2. 9. 1834 ve Svébozích čp. 1

3. Bartoloměj SASSMANN

narozen 19. 8. 1836 ve Svébozích čp. 1

bytem v Oberbrühl čp. 1 (hejtmanství Zwettl, Rakousko)

oddán 21.1. 1879 v Nových Hradech

manželka: Rosa Maxová z Hranic u Nových Hradů čp. 17, bytem v Eichbergu čp.1

4. František SASSMANN

narozen 1. 12. 1838 ve Svébozích čp. 1

jeho další osudy neznámy

5. Josef SASSMANN

narozen 25. 2. 1841 ve Svébozích čp. 1

oddán s Marií ZIMMERMANNOVOU

žili ve Štiptoni, zde se jim 23. 3. 1868 narodil syn František Sassmann, který se oženil 7. 10. 1894 ve Vídni (žil ve Vídni XVI/107) s Katharinou RIDINGEROVOU z Vídně. Zemřel též ve Vídni XVI 2. prosince 1951. Zde měli 6 dětí, jejichž potomci žijí dodnes ve Vídni

6. Magdalena SASSMANNOVÁ

narozena 4. 6. 1843 ve Svébozích čp. 1

zemřela v kojeneckém věku

7. Jan SASSMANN

narozen 18. 2. 1845 ve Svébozích čp. 1

oddán 15. 2. 1876 v Nových Hradech Marií Annou Novotnou

byl tesařem v Byňově čp. 6

v letech 1876 - 1888 se jim v Byňově čp.6 narodilo 7 dětí

8. Marie SASSMANNOVÁ

narozena 5. 12. 1847 v Byňově čp. 20

svobodná matka, potom oddána 5. 2. 1889 v Nových Hradech s Ignácem WINCLEREM z Reinpolz (Weitra, Rakousko).

9. Terezie SASSMANNOVÁ

narozena 9. 8. 1850 ve Štiptoni čp. 13

zemřela v kojeneckém věku

10. Františka SASSMANNOVÁ

narozena 25. 3. 1853 ve Štiptoni 13

11. Terezie SASSMANNOVÁ

narozena 25. 3. 1853 ve Štiptoni 13

dvojčata, jejich další osudy neznámy

7. Marie SASSMANNOVÁ

narozena 8. 7. 1810 ve Štiptoni 14

oddána 21. 2. 1832 v Nových Hradech s Matějem SIGMUNDEM z Byňova číslo popisné 5

8. Martin SASSMANN

narozen 15. 10. 1812 ve Štiptoni 14

Pokračovatel v držení usedlosti - viz níže.

9. Jakub SASSMANN

narozen 8. 7. 1815 ve Štiptoni 14.

Oženil se cca roku 1840 v Horní Stropnici s Annou Ritterovou z Chlupaté Vsi čp. 21. Jakub Sassmann se ujal roku 1858 usedlosti čp. 13 ve Štiptoni po svém bratru Josefovi Sassmannovi. S manželkou Annou měli mj. syna Václava SASSMANNA, který byl ženat s Marií DIFERENZY z Cuknštejna a od roku 1870 byl hospodářem ve Štiptoni čp. 13 po otci. Jejich syn Jan, narozený 19.1. 1859 ve Štiptoni 13 se odstěhoval do Spojených států amerických, kde se roku 1884 oženil.

Jakubova dcera Terezie byla svobodnou matkou, jíž se narodil 3.12. 1878 ve Štiptoni 13 syn František Sassmann, který jí zemřel ve věku rok a půl. Jakubova dcera Walburga se vdala 12.11. 1867 v Nových Hradech za kováře v Dlouhé Stropnici Vojtěcha Wiblingera.

10. Terezie SASSMANNOVÁ

narozena 9. 4. 1816 ve Štiptoni 14

další údaje o ní neznámy

MARTIN SASSMANN

1812-1880

Viz foto s ženou a synem Josefem

Pokračovatelem v hospodaření na rodové usedlosti byl Vojtěchův syn Martin Sassmann, který se narodil 15. 10. 1812 ve Štiptoni 14. Dne 27. 3. 1832 se ujal rodového gruntu po otci Vojtěchovi SASSMANNOVI.

Oženil se 13.2. 1838 v Horní Stropnici s Františkou LENZOVOU z Cuknštejna, čp. 94 (dcerou buquoyského šafáře na dvoře Cuknštejn).

V letech 1832-1880 hospodářem na Nestovském gruntu ve Štiptoni čp. 14

Martin Sassmann měl s manželkou Františkou roz. Lenzovou 12 dětí:

1. Marie SASSMANNOVÁ (nar. 1839) se provdala 4. 10. 1864 za Antona Steineckera, hospodáře ve Štiptoni čp. 4,

 1. František SASSMANN, narozený 10.10. 1840 se oženil 15.2. 1870 s Marií Sommerovou, vdovou po Vojtěchovi Sommerovi, hospodáři v Byňově 13 a ujal se hospodaření na tomto statku v Byňově.
 2. Josef SASSMANN, narozený 2.3. 1842 ve Štiptoni 14, odešel cca roku 1880 do Spojených států amerických, do státu Minesotta, město Winnona. Zde měl dvě dcery:jedna (Mary) zemřela ve věku 24 let po hadím uštknutí, druhá (Terezie) se stala řádovou sestrou, patrně první v našem rodě.
 3. Barbara SASSMANNOVÁ, nar. 7. 12. 1842 Štiptoň 14
 4. vdala se 11.5. 1869 za Jakuba Sommera, vdovce a hospodáře v Šejbech čp.1.

 5. Anna SASSMANNOVÁ, nar. 17. 6. 1847 Štiptoň 14, + v kojeneckém věku
 6. Martin SASSMANN nar. 12. 11. 1849 Štiptoň 14
 7. oženil se cca roku 1878 s Johanou, dcerou Vavřince Porsche, sedláka v Byňově čp. 2. Martin bydlel v Byňově čp. 31 a byl tam hostinským. Zmiňuje se o něm i Anton Teichl ve svých Dějinách Nových Hradů, když uvádí, že při Martinově pohřbu byl poprvé použit pohřební vůz.

 8. Jan SASSMANN, nar. 18. 2. 1855 Štiptoň 14
 9. Pokračovatel v držení usedlosti - viz níže

 10. Anna SASSMANNOVÁ, nar. 9. 7. 1853 Štiptoň 14
 11. mrtvě narozená dívka, nar. 14. 5. 1857 Štiptoň 14
 12. Anton SASSMANN, nar. 31. 5. 1858 Štiptoň 14 - dvojčata, zemřel v kojeneckém věku
 13. Petr SASSMANN, nar. 31. 5. 1858 Štitpoň 14 - dvojčata, zemřel 18. 3. 1868 ve Štiptoni 14.
 14. Alois Sassmann, nar. 19. 6. 1862 ve Štiptoni čp.14, zemřel 7. 8. 1865

  

Jan I. SASSMANN

1855 - 1940

viz foto

Nestovskou usedlost převzal po otci čtvrtý syn Martina a Františky Sassmannových - Jan Sassmann, narozený 18. 2. 1855 ve Štiptoň 14. Voják v Českých Budějovicích (viz foto).

Ten byl dvakrát ženatý. S první manželkou (jméno?) měl dcery Marii a Johannu.

Podruhé se oženil 4. 2. 1890 v Nových Hradech s Marií Mannovou, narozenou 20.12. 1862 v Janovce.

Spolu měli dvě děti:

Jan SASSMANN, nar. 30. 1. 1891 ve Štiptoni 14

Pokračovatel v držení usedlosti - viz níže

Katharina SASSMANNOVÁ, nar. (?)

Jan Sassmann zemřel 2. 7. 1940 v nemocnici v Gmündu.

 

Jan II. SASSMANN

1891 - 1972

Viz foto

Posledním "Nestem" byl sedlák Jan II. Sassmann, narozený 30. 1. 1891 ve Štiptoni 14. Oženil se 7. 2. 1922 v Nových Hradech s Terezií HAMMER, narozenou 14. 10. 1896 ve Štiptoni.

 

Měli spolu tyto děti:

1. Jan III. SASSMANN, nar. 7. 6. 1922 ve Štiptoni 14

dnes (2002) bytem v Eichbergu 67, Rakousko

  1. František SASSMANN, nar. 22. 11. 1928 ve Štiptoni 14
  2. policejní inspektor v Gmündu, dnes (2002) bytem Eichberg 67, Rakousko

  3. Rosalie SASSMANNOVÁ, nar. 10. 1. 1931 Štiptoň 14 - z dvojčat
  4. Provdána OPPOLZEROVÁ, bydlí (2002) v Karlsbad, Spolková republika Německo.

  5. Marie SASSMANNOVÁ, nar. 10. 1. 1931 Štiptoň 14 - z dvojčat

Provdána HACKLOVÁ, bydlí (2002) v Altweitra, Rakousko.

 

Jan II. Sassmann se jako rakouský voják zúčastnil bojů v  první světové válce. Tam zachránil život svému kamarádovi a sousedovi ze Štiptoně, panu T. Shodou okolností syn tohoto pana T. vyřizoval ve Štiptoni odsuny Němců.

Jednou večer přišel - a aby se odvděčil za zachráněný život svého otce - řekl rodině Sassmannů - Nestů - ve Štiptoni 14: "Utečte! Vezměte si s sebou vůz, naložte, co uvezete a jeďte, já nic nevím."

A tak jedné noci v září 1945 rodina Sassmannova utekla přes Pyhrabruck do Rakouska. Na hranicích je však zastavila hlídka ruských /sovětských/ vojáků. Ti je nechtěli do Rakouska pustit, ale když jim dali husy a kachny, vojáci je pustili. Za takovýchto okolností opustili poslední Sassmannové - Nestové - svůj domov, svůj rodný dvorec, na němž jejich rodina hospodařila 325 let.

DALŠÍ OSUDY STATKU.

Těsně po válce byl statek přidělen jistému panu Matějkovi, který se však před ním zastřelil.

Statek byl potom přidělen státním statkům, které ho úplně zdevastovaly. Zřídily na tomto bývalém dvoře prasečák.

Stavení tak zchátralo /viz fota/, až bylo srovnáno se zemí. Když se již věkem staří Sassmannové, kteří se zde narodili, po tzv. "sametové revoluci" mohli roku 1989 opět podívat do své vlasti, poznali svůj rodný dům, domov, jen podle lípy, která před statkem stála.

Přestože jejich domov již nestojí, každý rok na toto místo jezdí, stojí pod lípou, pod kterou si jako děti hrály a s pláčem vzpomínají na všechno krásné, co v těchto místech prožili.

 

Zpracoval dle archivních materiálů a rodinných dokladů rodiny Sassmannovy z Eichbergu:

(c)Alois Sassmann 2002